Úplná pravidla soutěží

 1. Pořadatel a organizátor soutěže 
  Pořadatelem a organizátorem soutěže je Pan Alfréd s.r.o., se sídlem Praha 10, Saturnova 1331/48, PSČ 104 00, IČO: 047 54 492, DIČ: CZ 047 54 492, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 253164.

 2. Úvodní ustanovení
  Níže uvedená pravidla tvoří statut, který je jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené soutěže. Tato pravidla nabývají platnosti zveřejněním na webových stránkách společnosti Pan Alfréd.

 3. Účast v soutěži
  Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let se zúčastnit soutěže nemohou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnanci značky, ke které se daná soutěž vztahuje a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Každý se může soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, splní-li veškeré podmínky pro účast dle pravidel. V případě podezření na nekalé jednání si organizátor vyhrazuje právo účastníka vyloučit. Zapojení do soutěže z více profilů na sociální síti Facebook je zakázáno a povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez nároku na kompenzaci. Účast v soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu pořadatele soutěže.

 4. Doba konání soutěže Soutěž se uskuteční v období stanoveném v textu příspěvku. Soutěžní příspěvky přidány po skončení tohoto      období budou neplatné.

 5. Pravidla soutěže
  Soutěže se může zúčastnit každý, kdo v termínu konání soutěže splní podmínky, tzv. vloží do komentářů pod soutěží svůj příspěvek.

 6. Výherce soutěže Vítěz bude po skončení a vyhodnocení soutěže kontaktován pod svým komentářem, případně soukromou zprávou na Facebooku. Výherce vybere odborná porota složená ze zástupců organizátora po ukončení soutěže, nebo bude náhodně vybrán. V prvním případě bude výherce vybrán dle kritérií originality soutěžního příspěvku. Výběr je plně v kompetenci odborné poroty a je nezměnitelný.

 7. Výhry
  Výhry stanovuje pořadatel a budou oznámeny spolu se soutěžní otázkou. Výhry budou výhercům poslány na doručovací adresu uvedenou v soukromé zprávě výhercem, nebo budou připraveny k vyzvednutí na výdejně (Baranova 113/38, 130 00 Praha 3 – Žižkov) dle platné otevírací doby, a to po dobu 1 měsíce od kontaktování výherce. Výherce musí při vyzvedávání výhry prokázat svou totožnost průkazem (občanský, řidičský) pro kontrolu, zda výhra náleží opravdu jemu a zda je starší 18 let.  O prokázání věku mohou být požádáni i výherci, kteří zvolili doručení na adresu.

 8. Oznámení výsledků
  Výherce bude vyhlášen pod svým komentářem.

 9. Změna statutu soutěže a ukončení
  Organizátor má právo kdykoliv, tj. i během soutěže, soutěž ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit. Každou změnu je organizátor povinen zveřejnit na Facebooku.

 10. Osobní údaje
  Každý účastník soutěže dává svou odpovědí souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozmezí jméno a příjmení za účelem prověření platné účasti v soutěži a předání ceny. Tyto údaje budou po předání výhry smazány a nebudou již nadále používány. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Účastník má zároveň dle §21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení a slovní projevy mohou být použity pro účely další propagace.

 11. Závěreční ustanovení
  Cenu není možno dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v žádné jiné podobě. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty. Tento statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení soutěže. Soutěž není nikterak sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Informace poskytnuté účastníkem soutěže jsou pouze pro účely společnosti Pan Alfréd, ne sociální sítě Facebook.

Affiliate program